PRZYMUSOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ od 1.11.2019 r., JPK_VDEK i inne zmiany i problemy w podatku VAT w JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2019/2020

Program szkolenia

1. Obecny model dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności

 • na czym polega mechanizm podzielonej płatności
 • jak wypełniamy przelew w mechanizmie podzielonej płatności
 • zachęty do stosowania podzielonej płatności
 • rachunek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
 • czym może być uznany i czyim może być obciążony rachunek VAT
 • zgoda urzędu skarbowego na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy
 • zamknięcie rachunku rozliczeniowego, do którego jest prowadzony rachunek VAT

2. Przymusowa podzielona płatność – od 1 listopada 2019 r.

 • zgoda Komisji Europejskiej dla Polski na wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności – zakres i warunki zastosowania
 • które jednostki finansów publicznych będą zobowiązane do stosowania obowiązkowo podzielonej płatności
 • jakie towary i usługi będą podlegały przymusowej podzielonej płatności
 • limity kwotowe po przekroczeniu, których podzielona płatność stanie się obowiązkowa
 • sankcje za niedokonanie zapłaty w podzielonej płatności w sytuacji, gdy na dane towary lub usługi będzie obowiązkowa
 • odpowiedzialność solidarna nabywcy w przypadku braku zapłaty w podzielonej płatności
 • faktury na towary i usługi objęte przymusową płatnością – dodatkowe wymogi co do treści i sankcje za brak spełnienia tych wymogów
 • obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT
 • pojedyncze lub zbiorcze zapłaty w podzielonej płatności
 • szerszy katalog należnością, które będą mogły być regulowane z rachunku VAT – także inne należnością publicznoprawnej poza podatkiem VAT
 • brak kosztów w CIT/PIT w przypadku zapłaty z pominięciem podzielonej płatności
 • przepisy przejściowe dotyczące przymusowej podzielonej płatności
 • sankcje karno-skarbowe za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności
 • likwidacja obróconego obciążenia w obrocie krajowym
 • zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywców tzw. towarów wrażliwych
 • elektroniczna ustrukturyzowana faktura w zamówieniach publicznych a obowiązkowa podzielona płatność
 • zakup udokumentowany fakturą wystawioną do paragonu fiskalnego a obowiązkowa podzielona płatność

3. Ustrukturyzowane e-faktury w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.

 • definicja ustrukturyzowanej faktury
 • dane, które powinna zawierać ustrukturyzowana faktura – specjalna platforma
 • obowiązek posiadania konta na platformie
 • sposób przesyłania ustrukturyzowanej faktury
 • kiedy zamawiający otrzymuje ustrukturyzowaną fakturę, a kiedy ma prawo zastrzec, iż nie przyjmuje ustrukturyzowanych faktur

4. Wykaz podatników VAT i zmiany wprowadzone tą nowelizacją

 • 1 września 2019 r. rusza wykaz podatników VAT prowadzonych przez Szefa KAS z archiwum i wykazem rachunków rozliczeniowych
 • od 1 stycznia 2020 r. zapłata na rachunek inny niż ujęty w wykazie powyżej 15 000 zł nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodów, chyba że w terminie 3 miesięcy nabywca zgłosi w urzędzie skarbowym na jaki rachunek dokonał zapłaty 
 • od 1 stycznia 2020 r. w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujęty w wykazie powyżej 15 000 zł nabywca ma odpowiadać solidarnie z dostawcą za niezapłacony podatek VAT, chyba że zapłata będzie dokonana w podzielonej płatności, lub w terminie 3 miesięcy nabywca zgłosi w urzędzie skarbowym na jaki rachunek dokonał zapłaty

5. Inne ważne planowane zmiany w zakresie podatku VAT

 • od 2020 r. planowana likwidacja JPK_VAT i zastąpienie JPK_VDEK, do którego załącznik ma stanowić deklaracja VAT-7 (VAT-7K) - kary za błędy w JPK_VDEK
 • od 2020 r. planowane wymogi dotyczące ewidencji podatnika VAT czynnego
 • od 2020 r. planowane utworzenie Centralnego Rejestru Faktur
 • od 2020 r. jednostki administracji rządowej i samorządowej maja przezywać w nowej strukturze JPK dane dotyczące faktur nieujętych w ewidencji podatnika czynnego VAT
 • zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP nabywcy

6. Kasy fiskalne on-line

 • do kiedy jednostki sektora finansów publicznych mogą stosować stare kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii
 • jakie jednostki sektora finansów publicznych muszą wymieć kasy na kasy on-line
 • obowiązek przeszkolenia pracowników z zasad stosowania kas i przyjęcie stosownego oświadczenia
 • zwolnienia z kas rejestrujących w jednostkach sektora finansów publicznych

7. Od 1 lipca 2019 r. nowa wersja struktury JPK_Fa (2)

8. Ważne orzecznictwo

 • Czy wyrok TSWE z 8.05.2019 r. w sprawie C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi KAS obliguje Gminy i inne jednostki sfery finansów publicznych do korekt VAT za 2014-2015?
 • dotacje a VAT; zmiana pomyłkowo wskazanego nabywcy na fakturze
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem, e-mailem lub pocztą bądź wypełniając formularz na stronie. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwa firmą a firmą MODUS.

Potwierdzenie udziału z informacją o miejscu szkolenia  (jeśli miejsce nie jest podane wcześniej) zostanie przesłane na 3 dni przed szkoleniem na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub faks.

Szkolenie należy opłacić przelewając po zajęciach na podstawie otrzymane faktury (przelewowej) należność.  Faktura zostanie przekazana na szkoleniu bądź przesłana pocztą. 
 
Rezygnacji można dokonać na 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej (faksem lub e-mailem). Późniejsza rezygnacja lub jej brak zobowiązuje do pokrycia kosztów w 100%.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu
- kompleksowe materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch