Bardziej niż cokolwiek innego – przygotowanie się                                                   
jest sekretem sukcesu.                                                  
Henry Ford                                                   

  Prawo pracy → Wynagrodzenia pracowników samorządowych → Ocena okresowa → KPA → Dostęp do informacji publicznej → Instrukcja kancelaryjna → Informatyzacja administracji → Savoir-vivre


Zasady rachunkowości →  Sporządzanie sprawozdań budżetowych → Zamknięcie ksiąg rachunkowych → Wieloletnia prognoza finansowa → Wydatki strukturalne → Klasyfikacja budżetowa → Egzekucja podatków → Kontrola


Obowiązki organów prowadzących szkoły → Ochrona danych osobowych → Zamówienia publiczne → Rachunkowość i sprawozdawczość → Zatrudnianie nauczycieli → Wynagrodzenia w oświacie → Pozapłacowe świadczenia nauczycieli


Obowiązki organów prowadzących jednostki → Archiwizacja i instrukcja kancelaryjna → Fundusz alimentacyjny → Świadczenia rodzinne → Świadczenia pielęgnacyjne → Kontrakt socjalny → Kontrola i nadzór w jps


Przepisy o działalności kulturalnej → Organizacja i przeprowadzenie imprez masowych → Zarządzanie nieruchomościami → Prowadzenie biblioteki → Kontrola zarządcza → Wydatki strukturalne


Przepisy o działalności leczniczej → Obowiązki dyrektora/kierownika ZOZ → Zarządzanie nieruchomościami → Archiwizacja dokumentacji medycznej → Zwrot za nadwykonania od NFZ → Czas pracy w służbie zdrowia → Budżetowanie przychodów i kosztów w ZOZ


Procedury (tryby) postępowania → Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro → Szacowanie wartości zamówień → Zawieranie umów → Partnerstwo publiczno-prywatne → Kontrola zamówień publicznych → Negocjacje w zamówieniach
Dlaczego szkolenia
z Modus?
  • przekazujemy wiedzę z pasją
  • pracujemy z najlepszymi trenerami
  • dopasowujemy się do wymagań klientów
  • jesteśmy mobilni
  • staramy się być lepsi od konkurencji
  • oferujemy szkolenia za przystępną cenę

Najbliższe seminaria/warsztaty otwarte

2015-03-04 Kraków;
Na szkoleniu omówimy przepisy: - Kodeksu postępowania administracyjnego a także - Ustawy o pomocy społecznej, - Ustawy o świadczeniach rodzinnych, - Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, - Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - Ustawy o dodatkach mieszkaniowych w kontekście prowadzenia postępowań administracyjnych w ośrodkach pomocy społecznej. Wskażemy odrębności od „klasycznego” postępowania administracyjnego wynikającego z Kpa.
2015-03-10 Wrocław;
Wynagrodzenie pracowników oświaty to nie tylko pensja zasadnicza ale również dodatki, nagrody, odprawy. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stażu pracy, charakteru powierzonych obowiązków. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposoby ustalania wynagrodzeń nauczycieli i poszczególnych ich składników. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących ustalania wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
2015-03-16 Warszawa; 2015-03-23 Gdańsk;
20 lutego br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo budowlane. Ustawę przekazano do podpisu Prezydentowi RP. Nowelizacja upraszcza i przyspiesza proces budowlany m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego. Dzięki warsztatom urzędnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli na uniknięcie błędów w prowadzeniu postępowań i wydawaniu trafnych decyzji. Inwestorom pomoże nabyć praktyczne umiejętności dotyczącą skutecznego postępowania w przypadku niesłusznych rozstrzygnięć organów administracyjnych.
Zobasz wszystkie szkolenia »
rydygierwszurZOZ Starachowiceszpital wojskowy bydgoszczuni RadomparocbatBefadoLMPKP CargoLOTOSVW BAnkpowiat mińskiWarszawaTeatr LalkaZamek KrólewskiMazowszeTeatr Baj
Copyright 2015 Modus Wiedza dla wymagających
Projekt & CMS: www.zstudio.pl